1. بی بی نوشین داودی , اصغر کرایه چیان , مرتضی گچ پزان , روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی , چهلمین کنفرانس ریاضی کشور , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵/۲۶