1. جواد ابوالفضلی اصفهانی , اصغر کرایه چیان , روش‌ ADI بهبوديافته و كاربرد آن براي حل مسائل انتقال هدايتي حرارت , فنی مهندسی مدرس , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶